COPA data Interview

CTE ist offizieller Integrator (Registered Partner) der HMI/SCADA-Software zenon der Firma COPA-DATA GmbH.

[COPA-DATA Interview Peter Bürgin]